Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZEZŐDÉSI FELTÉTELEK

 INNOART MED AESTHETICA KÖZPONT/

Inno Shape Kft.

Kiállítás dátuma: 2020.11.10.

Az Inno Shape Kft által üzemeltetett Innoart Med Aesthetica Központ (székhely: 1035 Budapest, Kerék utca 80., cégjegyzékszám: 06-09-014768, adószám: 14999604-2-41, bankszámlaszám: 10401268-50515756-66651006, továbbiakban mint Esztétikai Központ), valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (Esztétikai Központ és Ügyfél a továbbiakban közösen: Felek,  külön-külön: Fél) között az Esztétikai Központ által az Ügyfél részére nyújtott esztétikai valamint egyéb közérzetjavító szolgáltatások tekintetében a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: Egyedi Szerződés) hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

 1. Szolgáltatás

  • Az Esztétikai Központ az Egyedi Szerződés szerint esztétikai és közérzetjavító szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: Szolgáltatások). Az Esztétikai Központ kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.
 2. A Felek jogai és kötelezettségeik

  • Az Esztétikai Központ kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi Szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja.
  • A Szolgáltatás nyújtásának helyei: 1024 Budapest, Káplár utca 4/C, 1028 Budapest, Hidegkúti út 1./ HÜVI Szolgáltatóház I. emelet. A Szolgáltatások helyszínét az Esztétikai Központ egyoldalúan jogosult meghatározni, azok tekintetében az Ügyfél esetleges kívánságait nem tudja és nem köteles figyelembe venni. Az Esztétikai Központ a Szolgáltatásokat az esztétikai személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). Az Esztétikai Központ valamennyi szerződéses kötelezettsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
  • Az Esztétikai Központ jogosult a vonatkozó külön szabályzat rendelkezései betartása mellett értékesítés támogató eszközök alkalmazására.
  • Az Esztétikai Központ az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban fogadja, és a Felek által külön meghatározott Szolgáltatás nyújtásában részesíti, mely Szolgáltatásért az Esztétikai Központ díjazásra jogosult.
  • Az Esztétikai Központ köteles az Ügyfelet a kezelések, terápiák menetéről, annak esetleges kockázatairól előzetesen tájékoztatni. A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél külön Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával igazolja. A hozzájáruló nyilatkozat Ügyfél által nem elfogadása esetén az Esztétikai Központ a Szolgáltatás nyújtását minden további indoklás nélkül megtagadhatja.
  • Az Ügyfél amennyiben Szolgáltatást vett/vesz igénybe, de a Szolgáltatást megelőzően nem töltötte ki a Hozzájárulási Nyilatkozatot, úgy a Szolgáltatás igénybevételével – mint ráutaló magatartás- elfogadja az ÁSZF-ben és a Hozzájárulási Nyilatkozatban foglaltakat.
  • Az Ügyfél köteles a konzultációkon, kezeléseken az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Esztétikai Központ a konzultáció, kezelés egyeztetett időpontjáról a konzultációt, kezelést megelőzően az Ügyfél által megadott telefonszámra emlékeztető SMS-t küldhet. Az Ügyfél köteles haladéktalanul, de minimum 48 órával korábban értesíteni az Esztétikai Központot, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. Amennyiben az Ügyfél egy kezelésnél többet úgy mulaszt el, hogy távollétét a kezelés időpontja előtt legalább 48 órával nem jelzi írásban (e-mailben a hello@innoartmedaesthetica.hu címre vagy SMS-ben az Innoart Med Aesthetica SMS számára (+36 70 627 9788) küldött üzenettel) az Innoart Med Aesthetica Központ felé, a második, illetve minden további ily módon elmulasztott kezelést az Esztétikai Központ elvégzettnek tekinti, és teljes áron számolja fel. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására az Esztétikai Központ, rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben az Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre/ kártalanításra nem jogosult.
  • Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben az Esztétikai Központ jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.
  • Az Ügyfél köteles a Szolgáltatások igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és az Esztétikai Központ működési rendjét tiszteletben tartani.
  • Az Ügyfél köteles a Kezelés ellátásában az Innoart Med Aestheticával, az Esztétikai Központ alvállalkozójaként közreműködő személyzettel, illetve alkalmazottakkal együttműködni, így többek között:
   • tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a Szolgáltatások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségről, gyógykezelésről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőkről;
   • tájékoztatni őket- saját betegségeivel összefüggésben- mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;
   • a szükséges, illetve jogszabály által előírt nyilatkozatokat írásban megtenni, illetve a kérdőívet kitölteni;
   • a Szolgáltatással kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani;
   • a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
  • Az Ügyfél köteles az Esztétikai Központ által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni.
  • Az Esztétikai Központ az Ügyféllel való konzultációját követően vagy a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult megtagadni a Szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha:
   • a konzultációt követően vagy a kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni;
   • a konzultáció során megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt kezelés jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik;
   • a konzultáció folyamán, vagy bármikor később az Esztétikai Központ Személyzete véleménye alapján az Ügyfél a pszichés állapota okán a kezelésre nem alkalmas.
  • Az Esztétikai Központ a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek- az adott körülmények között lehetséges- figyelembevételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és elvárható pontossággal jár el.
  • Az Esztétikai Központ az Ügyfél magatartására visszavezethető (pl.: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal.
  • Az Esztétikai Központ az Ügyfél személyes tárgyaiért az Esztétikai Központ területén felelősséget nem vállal és nem is köteles az Ügyfél Esztétikai Központban felejtett tulajdonát (pl.: kabát, esernyő) megőrizni és az Ügyfélnek eljuttatni.
 3. Felelősség

  • Az Esztétikai Központ kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel, amelyet az Esztétikai Központ- beleértve a Személyzetet is- szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy az Esztétikai Központ- beleértve a Személyzetet is- magatartásával állnak összefüggésben.
  • Az Esztétikai Központ mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy az esztétikai kezelések eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, az Esztétikai Központ esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.
  • Az Esztétikai Központ nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy az Ügyfél jelen ÁSZF-ben, vagy külön szerződésben foglalt kötelezettségeit- különösen a 2.9 pontban foglaltakat megszegi, – illetőleg az Esztétikai Központ nevében eljáró személy- által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.
 4. Díjazás

  • Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az Esztétikai Központ csak a Szolgáltatási díj teljes egészben történő megfizetése esetében köteles elvégezni a Felek által külön meghatározott Szolgáltatást.
  • A Szolgáltatások esetében a kezelési díjakat köteles az Ügyfél a kezelést megelőzően megfizetni, amennyiben terápiát, bérletet vásárol.
  • A Díj megfizetése számla ellenében történik, készpénzben vagy banki átutalás útján az Esztétikai Központ fentiekben meghatározott bankszámlájára. Banki átutalás útján történő Díjfizetés esetében az Esztétikai Központ a teljesítés igazolásaként elfogadja a banki terhelési értesítő eredeti példányát vagy az azzal mindenben megegyező hitelesített másolatot.
  • Az Esztétikai Központ által meghirdetett akciók és kedvezmények esetében az akció és kedvezmény, illetőleg az akció és kedvezmény keretében kötendő Egyedi Szerződés mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben az Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor az Esztétikai Központ a teljes, akció és kedvezmény nélküli árnak

   (kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult, melyet az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét követően (bérlet, terápia esetén megelőzően) köteles megfizetni az Esztétikai Központ részére.

   Az akciókról és kedvezményekről az Esztétikai központ weboldalán (www.innoartmedaesthetica.hu) tájékozódhat az „Ajánlataink” menüpont alatt.

   A kedvezmények össze nem vonhatók.

  • Az Esztétikai Központ- ellenkező megállapodás hiányában- a Szolgáltatások elvégzését a teljes díj megfizetéséig megtagadhatja.
  • Amennyiben az Ügyfél a kezelést bármely okból- ideértve az olyan elháríthatatlan külső vagy belső okot is, mint az Ügyfél egészségi állapotában felismert olyan jellemző, amely alkalmatlanná teszi a kezelés elvégzésére, függetlenül attól, hogy az állapot a befizetéskor már fennállott-e, vagy később állt be – lemondja, vagy nem veszi igénybe, az Esztétikai Központ a már kifizetett, de még igénybe nem vett kezelések, bérletek és terápiák teljes árának 30%-át jogosult megtartani, a fennmaradó részt pedig visszatéríteni a 3.7 pontban meghatározott módon.
  • Az Ügyfél által befizetett, de igénybe nem vett Szolgáltatás díjára a befizetett összegnek a 3.6 pont alapján visszajáró részét; az Esztétikai Központ az Ügyfél írásbeli kérésére az üzleti éven belül készpénzes, bankkártyás, vagy átutalásos befizetés esetén banki átutalással köteles visszafizetni az Ügyfél részére. Üzleti éven túl függetlenül az igénybe vett fizetőeszközöktől az Ügyfél visszatérítésre nem jogosult, a befizetett összegnek a jelen pontban szabályozott hányada egyéb szolgáltatás igénybevételekor az Esztétikai Központnál beszámításra kerül.
  • Amennyiben az Esztétikai Központ bármely okból (pl.: reklamációkezelés) az Ügyfél befizetésének visszautalása mellett dönt- ideértve a 3.6 pont szerinti visszautalás esetét is- a tárgyév december 31-ig köteles azt megtenni. Abban az esetben, ha az Ügyfél írásbeli nyilatkozata vagy az Esztétikai Központ visszautalásról szóló döntése tárgyév november 01. és december 31. között születik meg akkor az Esztétikai Központ az Ügyfél befizetésének visszautalását legkésőbb következő év február 28-ig köteles elindítani.
  • Azon Ügyfél, aki 2020. november 20-át követően az Esztétikai Központban Szolgáltatást vesz igénybe és rendelkezik ajánló kártyával, jogosult arra, hogy a Szolgáltatás igénybevételétől számított 6 hónapon belül ismertségi körében ajánlja Esztétikai Központunk Szolgáltatásait.

   Abban az esetben, ha az ajánló Ügyfél által érkezett új Ügyfél 6 vagy több alkalmas bérletet, terápiát vásárol Esztétikai Központunkban, az ajánló Ügyfél a bérlet vagy terápia megfizetése után jogosult egy általa kiválasztott kezelést 10.000 Ft kedvezménnyel igénybe venni.

   Új Ügyfélnek számít az, aki az ajánlást megelőzően az Esztétikai Központ egyik szolgáltatását sem vette még igénybe.

  • Ajándékkártya használata
   Az Esztétikai Központban az ügyfeleknek lehetőségük van ajándékkártya vásárlásra, melyek 6 hónapig érvényesek. A fel nem használt összeget a 6 hónap lejárta után, nem áll módunkban visszafizetni. Az ajándékkártya nem átruházható, így azt csak az ajándékkártya felmutatásával és fényképes igazolvány bemutatásával lehet felhasználni.
   Az Innoart Med Aesthetica ajándékkártyáit csak és kizárólag az Innoart Med Aesthetica Központokban szolgáltatásokra lehet felhasználni Szolgáltatásonként 1 ajándékkártya használható fel, több ajándékkártya össze nem vonható.
 5. Titoktartás, adatvédelem

  • Az Esztétikai Központ köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségügyi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.
  • Az Esztétikai Központ a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. tv., továbbá az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII Tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.
   Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket az Esztétikai Központ Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.
  • Az Esztétikai Központba kezelésre jelentkező Ügyfél személyes adatait a törvényi előírásnak megfelelően tárolja, továbbá regisztráláskor az Ügyfél hozzájárul az adatai kezeléséhez és azok a Szolgáltatást végző szakembereknek történő továbbításához.
 6. ÁSZF hatálya

  • Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, melyekről az Ügyféllel kötött Egyedi Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik.
  • Az Esztétikai Központ fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására. A módosítást az Esztétikai Központ ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá internetes honlapján teszi közzé.
  • Amennyiben jelen ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy végrehajthatatlanok lennének, vagy azzá válnának, úgy ez nem érinti az ÁSZF illetve az

   Egyedi Szerződés többi részének érvényességét vagy hatályát. Ezen esetben azok a szabályozások érvényesek, melyek leginkább megfelelnek a Felek akaratának és célkitűzésének.

 7. Záró rendelkezések

  • Felek a jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
  • A mellékletek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.
  • A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997. CLIV törvény idevonatkozó rendelkezési irányadók.
  • Az Esztétikai központ biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti, megismerheti.
  • A jelen ÁSZF 2020.11.20. napján lép hatályba.

 

Budapest, 2020.11.20.

Innoart Med Aestehtica Központ/ Inno Shape Kft.